Pielgrzymka Słowaków


Pielgrzymka Słowaków - Radio „Lumen"
Msza św. i poświęcenie kaplicy Matki Bożej Bolesnej

Łagiewniki, 19 IV 2008 r.


Czytania: Hbr 5, 7-9; J 19, 25-27

 

Wprowadzenie


Pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych w Bazylice Miłosierdzia Bożego. Ze słowem szczególnego pozdrowienia zwracam się do Księdza Biskupa Franciszka Tondry, który przybył tutaj z blisko dwudziestotysięczną pielgrzymką swoich rodaków.

 

Do tego miejsca przybywają pielgrzymi z całego świata, ale po Polakach najwięcej jest Was, drodzy bracia Słowacy. Pielgrzymujecie do Łagiewnik już od wielu lat i przy różnych okazjach: na Święto Miłosierdzia Bożego, na dni skupienia; przybywacie tutaj indywidualnie i w grupach, z których największą jest grupa słuchaczy radia „Lumen". Razem z Wami dziękujemy Bogu, że pozwolił nam dożyć czasów, w których możemy pielgrzymować do różnych sanktuariów Europy i świata. Mam w pamięci wasze pielgrzymki do Matki Bożej Częstochowskiej, które w trudnych czasach komunizmu organizowaliście pod pozorem wycieczki do Polski. Przed zburzeniem muru berlińskiego, mimo trudności uczestniczyliście również w pielgrzymkach Ojca św. Jana Pawła II do naszej Ojczyzny. Budowaliśmy się waszym świadectwem wiary.

Szczególną okolicznością, dla której dziś zgromadziliśmy się tutaj, jest poświęcenie kaplicy fundowanej przez Kościół na Słowacji. Pragnę więc gorąco podziękować Księżom Biskupom tegoż Kościoła za podjęcie inicjatywy budowy kaplicy i wszystkim, którzy przyczynili się do jej pomyślnej realizacji. To miejsce zechcieliście poświęcić czci Matki Bożej Bolesnej, Patronce waszej ojczyzny.

 

Zgromadziliśmy się na Eucharystii sprawowanej w sobotę czwartego tygodnia wielkanocnego. W sobotę, w dniu poświęconym czci Matki Najświętszej, razem z Nią przeżywamy paschalną radość ze zmartwychwstania Chrystusa, z Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Razem z Nią uwielbiamy nieskończone miłosierdzie Boga, które najpełniej i w sposób ostateczny Ojciec objawił w męce i śmierci oraz zmartwychwstaniu swojego Syna. Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej miłosierdzia, błagamy o miłosierdzie dla nas i całego świata.

Naszą modlitwą ogarniamy również Ojca świętego Benedykta XVI w trzecią rocznicę jego wyboru na stolicę św. Piotra.

 

 

Homilia

 

Bracia i Siostry!


1. Czyż można sobie wyobrazić bardziej wstrząsającą scenę? Na krzyżu - zawieszony między niebem i ziemią - wisi Syn Boży, syn Maryi z Nazaretu, Jezus Chrystus. A pod krzyżem Ona. Najwierniejsza z wiernych. Towarzysząca Synowi do końca. Pamiętająca o słowach, które starzec Symeon wypowiedział przed laty: „A Twoją duszę miecz przeniknie..." (Łk 2, 35).

Czyż można sobie wyobrazić bardziej miłosierną scenę? Matka Jezusa, kilka innych niewiast i młody uczeń Jan pozornie nie mogą nic uczynić. Nie mogą pomóc konającemu Jezusowi. Ale ofiarują Mu swoją obecność. Ofiarują Mu swoje serdeczne współczucie. Ofiarują Mu swoje serce. Jezus nie pozostaje dłużny. W ostatnich chwilach swego ziemskiego życia nie myśli o sobie. Myśli o swojej Matce i o tych, którzy Mu zawierzyli swój los. Powiedział do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój". A do ucznia powiedział: „Oto Matka Twoja" (J 19, 26-27). W tych kilku słowach dochodzi do głosu miłosierna miłość Zbawiciela. Pragnie On, by Jego Matka była naszą Matką. Pragnie, by nas przyjęła jako swoje dzieci. To, co zaczęło się pod krzyżem, trwa nadal. Do każdego pokolenia, do każdego z nas docierają słowa: „Oto Matka Twoja".

 

2. Zgromadzeni w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pochylamy się nad tajemnicą miłosierdzia dochodzącą do głosu w dziejach zbawienia. Dzisiaj w sposób szczególny pochylamy się nad tą tajemnicą obecną w życiu Najświętszej Maryi Panny. W sposób przenikliwy przedstawił ją nam Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej drugiej encyklice Dives in misericordia: „Maryja jest (...) Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca. Ofiara ta jest ściśle związana z krzyżem Jej Syna, u którego stóp wypadło Jej stanąć na Kalwarii. Ofiara ta stanowi swoisty udział w tym objawieniu się miłosierdzia, czyli bezwzględnej wierności Boga dla swej miłości, dla Przymierza, jakie odwiecznie zamierzył, a w czasie zawarł z człowiekiem, z ludzkością - w tym objawieniu, które ostatecznie dokonało się przez krzyż. Nikt tak jak Matka Ukrzyżowanego nie doświadczył tajemnicy krzyża, owego wstrząsającego spotkania transcendentnej Bożej sprawiedliwości z miłością, owego «pocałunku», jakiego miłosierdzie udzieliło sprawiedliwości (por. Ps 85 [84], 11). Nikt też tak jak Ona - Maryja - nie przyjął sercem owej tajemnicy, Boskiego zaiste wymiaru Odkupienia, która dokonała się na Kalwarii poprzez śmierć Jej Syna wraz z ofiarą macierzyńskiego serca, wraz z Jej ostatecznym fiat" (n. 9).

 

3. Drodzy bracia i siostry, pielgrzymując do sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pragniemy przedstawić miłosiernemu Bogu najważniejsze sprawy naszego życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Każde pokolenie staje przed nowymi wyzwaniami. W dzisiejszych czasach, w kontekście współczesnej kultury i proponowanych modeli życia, musimy mieć na uwadze fundamentalne wartości. Jedną z tych wartości jest rodzina - podstawowa wspólnota ludzka, w której człowiek przychodzi na świat, w której doświadcza miłości, w której dojrzewa, w której uczy się odpowiedzialności, by ze swego życia uczynić dar dla Boga i dla innych.

 

Nikt i nic nie zastąpi dziecku rodziny. Nikt i nic nie zastąpi mu atmosfery miłości, zaufania, poczucia bezpieczeństwa, głębokich relacji interpersonalnych, jakie tylko są możliwe między małżonkami, między rodzicami i dziećmi, w kochającej się i otwartej na życie rodzinie. Zdrowa rodzina to zdrowe społeczeństwo. Zdrowa rodzina to zdrowy naród. Zdrowa rodzina to zdrowa Europa. Zdrowa rodzina to zdrowy świat. Dlatego jest rzeczą nieodzowną, aby wszyscy odpowiedzialni za kształt życia społecznego i narodowego nie ustawali w wysiłkach, by przychodzić z pomocą rodzinom, by wspomagać trud rodziców i dawać szansę dorastającemu w rodzinach nowemu pokoleniu. Inwestowanie w rodzinę to najlepsza forma inwestycji! To budowanie od podstaw cywilizacji miłości, bez której nie przetrwa żaden naród, żadna społeczność.

Wiemy, jak bardzo zależało Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na rodzinie. Jak bardzo bronił jej godności, jej miejsca w życiu Kościoła i narodu. Pisał on w Encyklice Centessimus annus: „Trzeba odkryć na nowo, że rodzina jest sanktuarium życia. Istotnie bowiem jest ona święta: jest miejscem, w którym życie, dar Boga, może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wystawione, może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu. Wbrew tak zwanej kulturze śmierci, rodzina stanowi ośrodek kultury życia" (n. 39).

 

4. Siostry i bracia Słowacy! Wiecie dobrze, jaką miłością darzył wasz naród i wasz Kościół Sługa Boży Jan Paweł II. Wiecie dobrze, jak bardzo się cieszył, gdy po kilkudziesięciu latach panowania bezbożnej dyktatury komunistycznej odzyskaliście wolność. Cieszył się, że prześladowany Kościół na Słowacji odzyskał możliwość swobodnego głoszenia Ewangelii, a więc wnoszenia w życie narodu tego, co najważniejsze.

 

Dziś, w trzecią rocznicę wyboru na stolicę Piotrową Ojca Świętego Benedykta XVI, jakże nie przypomnieć jego słów wypowiedzianych podczas uroczystej inauguracji pontyfikatu w dniu 24 kwietnia 2005 roku. Nawiązując do słów, wypowiedzianych przez Jana Pawła II: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!", Benedykt XVI dodał: „Nie lękajcie się Chrystusa! On niczego nie odbiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej. Tak - otwórzcie, na oścież otwórzcie drzwi Chrystusowi - a znajdziecie prawdziwe życie".

Zgromadzeni tak licznie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a jest nas wielokrotnie więcej dzięki transmisji Radia „Lumen", prośmy miłosiernego Boga, by naród słowacki pozostał wierny Ewangelii. By otwierał na oścież drzwi Chrystusowi w swoich rodzinach, wspólnotach, środowiskach pracy, nauki i kultury, a przede wszystkich w sercach wszystkich Słowaków i Słowaczek.

 

5. Pozostaje mi głęboko w pamięci ostatnia wizyta Jana Pawła II w waszej Ojczyźnie, we wrześniu 2003 roku. Pomimo swoich słabości i cierpień, Ojciec Święty pragnął gorąco jeszcze raz dotknąć waszej ziemi. Pragnął spojrzeć w wasze oczy. Pragnął umocnić was w wierze. Ale także pragnął umocnić się waszą wiarą.

Dlatego zakończmy przytaczając jeszcze raz jego słowa, wypowiedziane z głębi serca po tej podróży apostolskiej, podczas audiencji generalnej w Rzymie: „Ostoją dla Kościoła w Słowacji była Matka Boża Bolesna, główna patronka kraju. Zjednoczeni z Tą, która trwała u boku Syna na Kalwarii, nasi bracia Słowacy także w obecnych czasach pragną pozostać wierni Chrystusowi i Kościołowi. Niech Matka Boża Bolesna ma w swej opiece Słowację, aby starannie strzegła najcenniejszego dobra - Ewangelii, którą należy głosić i której trzeba dawać świadectwo świętością życia" (17 IX 2003, n. 5).

 

Jan Paweł II zakończył swe przemówienie słowami, którymi i ja pragnę zakończyć moją homilię i z którymi się utożsamiam: „Niech Bóg ci błogosławi, droga Słowacjo! Dziękuję ci za twoją miłość do Kościoła i do Następcy Piotra!"

Drodzy Słowacy, dziękuję wam za miłość do Sługi Bożego Jana Pawła II. Jestem przekonany, że teraz spogląda on na was z domu Ojca i wstawia się za wami. Dziękuję wam za intuicję wiary, która was przyprowadziła do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Pokorna i święta Siostra Faustyna prowadzi nas do źródeł miłosierdzia. Prowadzi nas do Jezusa. Prowadzi nas do Jego Serca. Prowadzi nas do Kościoła. Prowadzi nas do drugiego człowieka, zwłaszcza do tego najmniejszego, najbardziej potrzebującego. Bo przecież sam nasz Pan powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 40).

Siostry i bracia Słowacy, niech wasz naród będzie królestwem Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki. Niech będzie krainą Bożego Miłosierdzia.

 

Amen!

 

Stanisław Kardynał Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: