XVI Pielgrzymka Młodzieży do Kalwarii 7.06.2008


XVI Pielgrzymka Młodzieży do Kalwarii
07.06.2008 r.

 

Drodzy Księża i Siostry zakonne,
Drodzy Katecheci Świeccy,
i nade wszystko Wy, Kochani Młodzi Przyjaciele, Młody Kościele Krakowski,

 

1. Pragnę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników tej Szesnastej Pielgrzymki Młodzieży Katechizowanej do sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej. Dziękuję Wam, że jesteście tu, że odpowiadacie na zaproszenia waszych katechetów i duszpasterzy, którym również wyrażam wdzięczność za udział w tej pielgrzymce. Cieszę się, że pielgrzymujecie do tego szczególnego miejsca, jakim jest Sanktuarium Pani Kalwaryjskiej. W ten sposób włączacie się w wielką rzeszę pielgrzymów, wśród których był Karol Wojtyła, dziś Sługa Boży Jan Paweł II, od dziecięcych lat nawiedzający kalwaryjskie dróżki Jezusa i Jego Matki. Dokładnie 29 lat temu - 7 czerwca 1979 roku - wielu z nas modliło się tutaj z Wielkim Pielgrzymem Janem Pawłem II. Nasz umiłowany Ojciec Święty powiedział wtedy: Zawsze, kiedy tu przychodziłem, miałem świadomość, że zanurzam się w tym ... rezerwuarze wiary, nadziei i miłości, które naniosły na te wzgórza, na to sanktuarium, całe pokolenia Ludu Bożego ziemi, z której pochodzę, i że ja z tego skarbca czerpię. Nawet niewiele dodając od siebie - czerpię...


Dzisiaj my przychodzimy, by dziękować za Jana Pawła II i cały jego pontyfikat i za kończący się rok szkolny i katechetyczny. Przychodzimy, by zaczerpnąć z tego skarbca wiary, nadziei i miłości na nadchodzące dni wakacji i nowego roku szkolnego. Gromadzimy się rozważając słowa z Księgi Dziejów Apostolskich Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1,8).

 

2. Przed wniebowstąpieniem Pan Jezus dał obietnicę Apostołom, że ześle Ducha Pocieszyciela, który ich wszystkiego nauczy. W dzień Pięćdziesiątnicy ta obietnica zostaje spełniona. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym, wychodzą z Wieczernika i odważnie głoszą Dobrą Nowinę. W mocy Ducha Świętego idą z Ewangelią na cały świat, słowem i życiem aż do męczeńskiej śmierci dają świadectwo, że ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus jest jedynym Odkupicielem człowieka.
Kim jest ten Duch Pocieszyciel, który dokonał takiej przemiany w Apostołach i który według zapewnienia Pana Jezusa stale jest obecny i działa w Kościele? Ważne dla Was młodych jest więc to, byście w swoich wspólnotach, ze swoimi katechetami, nauczycielami i wychowawcami odkrywali objawioną prawdę o Duchu Świętym, Jego posłannictwie i działaniu w Kościele i w każdym wierzącym.


Jak macie to czynić, wskazuje Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży, który odbędzie się w lipcu tego roku w Sydney. Kim jest Duch Święty, poznajemy przede wszystkim przez słuchanie Słowa Bożego zawartego w Objawieniu biblijnym (por. Benedykt XVI, Orędzie na XXIII Światowy dzień Młodzieży, nr 1). Ja bym dodał - przez słuchanie i czytanie Słowa Bożego. Z radością i wdzięcznością przyjąłem wiadomość, że w tym roku szkolnym ponad dziesięć tysięcy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów sięgnęło po Ewangelie i Listy Pawłowe w ramach Konkursów Biblijnych organizowanych przez Kuratorium Małopolskie i Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży naszej Archidiecezji. Gorąco Was zachęcam, abyście czytali Pismo Święte. Niech ta Święta Księga będzie zawsze w zasięgu waszej ręki, niech ona kształtuje wasze życie i codzienne wybory.


Po wtóre, prawdę o Duchu Świętym odkrywamy także, gdy uświadamiamy sobie, że On ciągle działa w Kościele przez sakramenty (tamże). Kiedyś wasi rodzice przynieśli Was do świątyni prosząc o sakrament Chrztu - pierwszy i najważniejszy sakrament dający życie Boże, zmazujący grzech pierworodny i czyniący nas dziećmi Bożymi. Później, gdy byliście w klasie drugiej szkoły podstawowej, przyjęliście do swych serc Pana Jezusa pod postacią Chleba - w Komunii Świętej. W ten sposób mogliście w pełni uczestniczyć w Eucharystii, która jest „źródłem i szczytem" życia chrześcijańskiego. W tym sakramencie Duch Święty jednoczy nas głęboko z Chrystusem i w Niego nas przemienia (tamże, nr 6). Zachęcam Was, abyście jak najczęściej uczestniczyli w Eucharystii w sposób pełny. To znaczy, abyście przyjmowali Chrystusa do swego serca i byli wiernymi przymierzu zawartemu z Chrystusem przez Chrzest i Komunię Świętą. Zachęcam Was także do nawiedzania, nawet na małą chwilę, Pana Jezusa obecnego w naszych świątyniach. W wielu kościołach naszej archidiecezji są wieczyste Adoracje. Korzystajcie więc z tego daru szczególnego spotkania z Chrystusem na osobistej modlitwie. On tam jest i na Was czeka. Eucharystia jest źródłem miłości. Dlatego trzeba z tego nieprzebranego źródła czerpać, by budować swoją przyszłość, by układać swoje życie według Ewangelii.


Trzecim sakramentem, w którym odsłania się prawda o Duchu Świętym, jest sakrament Bierzmowania. Wielu z Was, tu obecnych, przyjęło ten sakrament w bieżącym roku szkolnym, inni jeszcze się do niego przygotowują. Bierzmowanie to sakrament umocnienia, który daje nam siłę do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad - jak mówicie podczas liturgii sakramentu przed samym jego przyjęciem. Mężnie wyznawać wiarę - to mieć świadomość przynależności do Kościoła, to wiary się nie wstydzić, ale z szacunkiem o niej mówić. To żyć w solidarności z drugimi. To otworzyć się na owoce Ducha Świętego, takie jak: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" (Ga 5,22), i pielęgnować te dary w swoim życiu. Postępować według zasad wiary - to przede wszystkim żyć na co dzień przykazaniem miłości, wypełniać wskazania zawarte w Dziesięciu Przykazaniach Bożych i nauce Kościoła.
Pismo Święte i te trzy sakramenty, zwane sakramentami inicjacji chrześcijańskiej, pozwalają nam zbliżyć się do prawdy o Duchu Świętym. To On daje nam moc, byśmy byli świadkami Jezusa zmartwychwstałego. W Dziejach Apostolskich czytamy, iż uczniowie Jezusa zgromadzeni w Wieczerniku zamknęli drzwi z obawy przed Żydami, ale po Zesłaniu Ducha Świętego otworzyli drzwi Wieczernika i wyszli, i głosili Jezusa tym, których wcześniej się lękali. To właśnie moc Ducha Świętego sprawiła, że z zalęknionych uczniów stali się odważnymi świadkami Ewangelii (por. Dz 2, 1n).

 

3. Drodzy młodzi Przyjaciele, zebrani tu w Kalwarii, a przez Was chcę się zwrócić do całej młodzieży Kościoła Krakowskiego. Duch Jezusa zaprasza dzisiaj każdego z Was, abyście nieśli dobrą nowinę o Jezusie waszym rówieśnikom. Benedykt XVI pisze do Was, młodych: To wy znacie ideały, język, ale także rany, oczekiwania i jednocześnie pragnienie dobra waszych rówieśników..( tamże, nr 7); to wy wiecie, jak dzisiaj mówić o Chrystusie, by Jego nauka została przyjęta. W katechezie przygotowującej do dzisiejszego pielgrzymkowego spotkania odpowiadaliście na pytania: W jaki sposób chciałbyś, aby tobie opowiadano o Jezusie? Podaj konkretne metody, które mogłyby „przyciągnąć" twoich kolegów czy koleżanki do Jezusa. Jakie obawy mogą ci utrudniać głoszenie słowem i życiem Dobrej Nowiny o Jezusie w swoim otoczeniu? (por. Katecheza przygotowująca na XVI pielgrzymkę młodzieży katechizowanej do Kalwarii Zebrzydowskiej).


Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzi na te pytania złożyli w formie ankiety. Opracowane przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, będą niezwykłą pomocą w szukaniu języka Ewangelii w przepowiadaniu katechetycznym i homiletycznym skierowanym do Was młodych. Przed każdym z Was otwiera się świat wartości, świat uczuć, oczekiwań, marzeń, młodzieńczych wzlotów i upadków. Przed Wami jeszcze ostatnie dni szkolnej pracy w zdobywaniu ocen, które będą wymiernym efektem waszego rocznego zaangażowania w naukę i szkołę. Trzeba ten czas dobrze wykorzystać. Chrystus zaprasza Was, byście jak Apostołowie po Zesłaniu Ducha Świętego byli Jego świadkami w środowisku, w jakim jesteście. Ojciec Święty przed spotkaniem w Sydney zachęca: Niech każdy z was ma odwagę obiecać Duchowi Świętemu, że przyprowadzi jednego młodego do Jezusa Chrystusa w sposób, jaki uzna za najlepszy, potrafiąc "zdać sprawę z nadziei, która w nim jest, z łagodnością" (por. 1 P 3,15) [Benedykt XVI, Orędzie na XXIII Światowy dzień Młodzieży, nr 7].


Ja także, jako wasz Biskup, zachęcam i proszę - bądźcie świadkami życia Ewangelią w waszej codzienności. Realizujcie i rozwijajcie w sobie i w waszych rówieśnikach dary płynące z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Wykorzystujcie te łaski, jakie Bóg daje nam w sakramencie chrztu, bierzmowania i Eucharystii.
By być świadkiem, trzeba mieć odwagę, wiarę, miłość, ale też i moc ducha, której udziela nam Duch Święty. Trzeba też mieć znajomość wiary, wiedzieć, co jest naszą wiarą. Symbolem tych wartości jest chleb, który dzisiaj będziecie symbolicznie przyjmować.

 

4. Symbolem tegorocznego spotkania w Kalwarii jest chleb, na którym jest nakreślony Krzyż - znak naszego Zbawienia. Podczas inscenizacji siewu ziarna i jego wzrostu wasi przedstawiciele przynieśli do ołtarza chleb, który pobłogosławię i który po Mszy świętej kapłani wręczą go Wam jako symbol otwarcia na Ducha i „spożycia" Ducha, to znaczy przyjęcia Go do siebie, do swego życia.


Przyjmijcie więc ten chleb jako znak. Najpierw jako znak umocnienia sił fizycznych, byśmy nie ustali w drodze pielgrzymowania za Chrystusem i do Chrystusa. A dalej jako znak umocnienia sił wewnętrznych, duchowych - byśmy potrafili być świadkami Chrystusa. Jezus potrzebuje Was jako misjonarzy swojej Dobrej Nowiny. Nieście tę Dobrą Nowinę do waszych szkół, parafii, środowisk, w których jesteście. Bądźcie świadkami pełnymi miłości, prawdy, odwagi, dobroci. Bądźcie misjonarzami Chrystusa w każdej chwili waszego życia.


Kochani Młodzi Przyjaciele, od Was zebranych tutaj - u Matki Boskiej Kalwaryjskiej - jadę do Łagiewnik, gdzie spotykają się dzisiaj mali misjonarze z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. I Wy, i oni na swój sposób i w swoim bogactwie mówicie i świadczycie o Jezusie. Módlcie się tu, w Kalwarii, u stóp Matki Chrystusa za nich, za tych małych misjonarzy; a ja z nimi będę się modlił za Was w Łagiewnikach - u Jezusa Miłosiernego. Wspólnie przywołujmy Ducha Świętego, prosząc Boga z ufnością o dar odnowy dla Kościoła i dla ludzkości trzeciego tysiąclecia.


Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami - zapewnia nas Chrystus. Amen

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: